person หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ กลุ่มบริหารงานบุคคล
         1300002818.gif

10_1212394649.gifนางสาวเกษร เก่งการช่าง10_1212394649.gif
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

    
SmartSelect_20200814-195618_Gallery.jpg
 10_1212394649.gif นางกานต์พิชชา จีระศิริ 10_1212394649.gif
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
  หัวหน้างานบุคลากร
  หัวหน้างานสหวิทยาเขตเมืองปราการ
  หัวหน้างานสารสนเทศ
      

66065190_1262441083925368_1407265619585269760_n.jpg
    10_1212394649.gifนางประภาพร ขันสุวรรณ10_1212394649.gif
     หัวหน้างานสวัสดิการสะสมทรัพย์

65379484_428105291112680_938519150962147328_n.jpg
   10_1212394649.gifนางสาวกฤษณา เหล่าเทพ10_1212394649.gif
    หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

65736961_448698915924786_2591038333840785408_n.jpg
   10_1212394649.gifนางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์10_1212394649.gif
          หัวหน้างานธุรการกลุ่ม
หัวหน้างานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

66220498_661388954288583_4361562563515777024_n.jpg
   10_1212394649.gifนางสาวธาริน คำพานิช10_1212394649.gif
 หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

chanidapa.jpg
   10_1212394649.gifนางชนิดาภา สุขจิตร์
   หัวหน้างานวินัยและเสริมสร้าง
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 และการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
  หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการ
       สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


sitanan.png
   10_1212394649.gifนางสาวสิตานัน  ไม้ประเสริฐ10_1212394649.gif
              หัวหน้างานพัสดุ
 
767545q7gybighnu.gifข่าวประชาสัมพันธ์
1153015043.jpg 

aln-117.gif--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Next-icon.pngประชาสัมพันธ์เอกสารใหม่

Next-icon.png แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2564New_icons_37.gif 

     ครั้งที่  ๒ (  ๑ เมษายน  ๒๕๖๔  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ )ไม่ต้องแนบเอกสารอ้างอิง

gl587.gif  แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ประจำปีการศึกษา 2564 ( .doc) 

 gl587.gif แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ประจำปีการศึกษา 2564 ( .pdf) 

gl587.gif   เกณฑ์การประเมิน  

gl587.gif หน้าปก แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  

gl587.gif แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน .doc
  
gl587.gifแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน .pdf

gl587.gifแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา .doc 

gl587.gifแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา.pdf  

gl587.gif เกณฑ์ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด ๔.๑ , ตัวชี้วัด ๔.๒ , ตัวชี้วัด ๕ 

บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) ทำ 2 ฉบับ ส่งให้ท่านผู้อำนวยการลงนามทั้ง 2 ฉบับ 

บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU)
ว่าด้วยความร่วมมือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  PDF.


บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU)
ว่าด้วยความร่วมมือยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
WORD.


ข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ตามจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ  PDF.


gl587.gifประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ : 
จากงานการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

 
เรื่อง  การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน


Next-icon.png แบบฟอร์มต่างๆ
 

gl587.gif  แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2 ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) 
gl587.gif  ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน  

gl587.gif  หน้าปกแผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID Plan) 2561 

gl587.gif  แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID Plan) 2561 
gl587.gif  แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ   
gl587.gif  แบบฟอร์ม ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
gl587.gif  แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
gl587.gif  แบบฟอร์ม สัญญาการยืมเงิน 
gl587.gif  
ออนุญาตไปราชการ (ในเขตและนอกเขตพื้นที่) (เอกสารพิมพ์เท่านั้น)

gl587.gif  แบบบัญชีรายชื่อครูและนักเรียน  (เอกสารแนบขออนุญาตไปราชการ)
gl587.gif  รายงานการไปประชุม  อบรม  สัมมนา  แข่งขันต่างๆ
gl587.gif  ใบลาป่วย  ลาคลอด  ลากิจส่วนตัว
gl587.gif  ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
gl587.gif  ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
gl587.gif  ขอลาออก
gl587.gif  แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
gl587.gif  แบบรายงานขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติ/ก.พ. 7

gl587.gif  คำขอมีบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
gl587.gif  แบบสมุดบันทึกความดีของข้าราชการครู
gl587.gif  แบบสมุดบันทึกความดีของครูอัตราจ้าง-เจ้าหน้าที่

gl587.gif  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่  1874/2558  เรื่อง  มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2558  << Click Here >>

Next-icon.pngงานวินัยและเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
    และการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

gl587.gif  ตัวอย่างการทำวฐ1-3

      
download บันทึกข้อความ-ขอรับการประเมิน-วฐ.2
     download วฐ.1
     download วฐ 2
     download วฐ.3

  

Next-icon.png งานสารสนเทศ
ระบบงานสารสนเทศอิเลคทรอนิคส์

gl587.gif  ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA)

gl587.gif ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

gl587.gif สารสนเทศมัธยมศึกษา

gl587.gif ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ( EMIS )

อกสารงานสารสนเทศ

gl587.gif ระเบียบระบบงานสารสนเทศ

gl587.gif ปฏิทินปฏิบัติงานสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

gl587.gif เล่มสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
gl587.gif 
เล่มสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
เล่มสารสนเทศของแต่ละกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ 
gl587.gif 
กลุ่มบริหารวิชาการ
gl587.gif กลุ่มบริหารทั่่วไป
gl587.gif กลุ่มบริหารงานบุคคล  
gl587.gif กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
gl587.gif กลุ่มบริหารงบประมาณ 
gl587.gif กลุ่มบริหารนโยบายและแผน 
gl587.gif กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
gl587.gif กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
gl587.gif กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
gl587.gif กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
gl587.gif กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
gl587.gif กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
gl587.gif กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
gl587.gif กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
gl587.gif งานแนะแนวการศึกษา
gl587.gif กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
gl587.gif งานศูนย์คอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ 
gl587.gif งานโครงการห้องเรียนพิเศษ
gl587.gif งานห้องสมุด 

 

 

aln-117.gif
 
เกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
• บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
• โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล
• ติดต่อเรา

บทบาทและหน้าที่
• รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
• หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
• งานบุคลากร
• งานวินัยและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
• งานธุรการกลุ่ม
• งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
• สพฐ.
• ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
• ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
• ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์
• สพม.6
• องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
• เทศบาลตำบลบางเมือง
• สกสค.
• คุรุสภา
• ประกันสังคม

เว็ปไซต์แนะนำ
• ครูบ้านนอก
• ครูวันดีดอทคอม
• ครูไทย

สืบค้นข้อมูล
• Google
• Yahoo
• Sanook
• Bing

สถิติ
เยี่ยมชม
18223  กิจกรรม


Generated 0.781057 sec.