person


งานธุรการกลุ่ม

1075497.gif บทบาทและหน้าที่ของงานธุรการกลุ่ม

 1. การกรองงาน  จัดทำทะเบียนรับ-ส่งเอกสารหรือหนังสือราชการ  ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล  ตลอดจนเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ
 2. ดำเนินการโต้ตอบหนังสือราชการโดยให้นำหนังสือมาออกเลขที่งานธุรการโรงเรียน
 3. ให้บริการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทางราชการตามความเหมาะสม
 4. จัดทำเอกสารหนังสือออกที่เกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานบุคคล  หรือคำสั่งพร้อมออกเลขที่เพื่อเสนอผู้อำนวยการลงนามพร้อมจัดทำทะเบียนคุมคำสั่งพร้อมนำ File คำสั่งมาลงที่เครื่องคอมฯ ของงานธุรการโรงเรียน
 5. แจ้งเวียนหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
 6. จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
 7. จัดหาเอกสาร  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องใช้สำนักงาน  รวมทั้งจัดทำแผนผังกลุ่มบริหารงานบุคคลและจัดสถานที่ให้เหมาะกับบรรยากาศในการปฏิบัติงาน
 8. จัดทำสารสนเทศงานกลุ่มให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
 9. ทำหน้าที่แผนงานและพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล
 10. ดำเนินการเรื่องการประชุมครูประจำเดือน
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
g93.gif

Generated 0.021343 sec.