person


งานวินัยและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

1075497.gif บทบาทและหน้าที่ของงานวินัยและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ได้ความจริง  และความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระทำผิดวินัยและรายงานผลการดำเนินงานทางวินัยไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 2. ดำเนินการให้ความรู้  ฝึกอบรม  การสร้างขวัญและกำลังใจ  การจูงใจ ฯลฯ  ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ  จิตสำนึก  และพฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. ตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยตามควรแก่กรณี
 4. รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 5. ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเข้ารับการพัฒนาอย่างเข้ม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในกฎ  ก.ค.ศ.
 6. ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของครูผู้ช่วย  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
 7. รายงานผลการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 8. ตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปและให้ออกจากราชการต้องรายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 9. รายงานผลการสั่งพักราชการหรือการออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีถูกกล่าวหาหรือต้องหาว่าการกระทำผิดทางอาญา (เว้นแต่ได้กระทำผิด  โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ)
 10. รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากกรณีเจ็บป่วยโดยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ำเสมอได้  และถูกสั่งให้ออกจากราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 11. รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกรณีการปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ
 12. ตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาในกรณีเป็นคนไร้  ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคในกฎ  ก.ค.ศ.  กรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม  หรือไม่มีสัญชาติไทย  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  หรือเป็นในกรณีบุคคลล้มละลายหากขาดคุณสมบัติ  และให้ออกจากราชการต้องรายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 13. ดำเนินการสอบสวนในกรณีสงสัยว่าไม่เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และรายงานผลการสอบสวนต่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
 14. ดำเนินการสอบสวนเมื่อครูผู้ช่วย  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันสมควรสงสัย  ว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมหากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่บกพร่องให้ยุติเรื่องแต่ถ้าเห็นว่าเป็นผู้บกพร่องให้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
 15. ดำเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  ในกรณีมีมลทิน  มัวหมองโดยสงสัยอย่างยิ่งว่าครูผู้ช่วย  ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ได้กระทำผิดวินัยร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่สั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง  ถ้าให้รับราชการต่อไปจะทำให้เสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง  และรายงานผลการสอบสวนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
 16. รายงานการให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จ  บำนาญ  เหตุทดแทนเมื่อปรากฏว่าครูผู้ช่วย  ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นได้รับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาลหรือรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไปยังเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย  
g93.gif

Generated 0.021317 sec.