person


หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

1075497.gif บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 1. ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยการแจ้งแนวทางปฏิบัติตามภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ  ก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่  รวมถึงการกำหนดหลักสูตร  การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ  และความจำเป็นในการพัฒนาตนเอง
 2. ดำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้  ทักษะ  เจตคติที่ดี  คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม
 3. ดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ  พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 4. พิจารณาจัดหาอัตรากำลังการเพิ่มค่าจ้าง  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  ภายใต้หลักเกณฑ์  และวิธีการที่สถานศึกษากำหนด
 5. ควบคุมดูแลการจัดการทะเบียนประวัติและข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างให้เป็นปัจจุบัน
 6. ควบคุมการตรวจสอบคุณสมบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโรงเรียนตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
 7. ประเมินผลงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล  บันทึกรายงานผลการปฏิบัติ  สรุปปัญหา  อุปสรรคเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อหาทางปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดผลดี
 8. จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลในระยะเวลาที่กำหนด
 9. เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาบำเหน็จความชอบของบุคลากรตามเกณฑ์และวิธีการ
 10. กำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
 11. ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
g93.gif

Generated 0.018781 sec.