person


วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

1075497.gif วิสัยทัศน์
     รวดเร็ว  โปร่งใส  เต็มใจ  ให้บริการ

1075497.gif พันธกิจ

  1. ส่งเสริมผู้เรียน  ครู  บุคคลากร  ในโรงเรียนมีคุณธรรม  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี
  2. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  3. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

1075497.gif เป้าประสงค์

  1. บริหารงานบุคคลต้องรวดเร็วตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมบริการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
  2. มีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ  ยึดมั่นระเบียบวินัย  จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

g93.gif


Generated 0.021145 sec.