person


งานบุคลากร

1075497.gif บทบาทและหน้าที่ของงานบุคลากร

 1. จัดทำทะเบียนประวัติครู  บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเพิ่มค่าจ้างแผนอัตรากำลังของโรงเรียนโดยให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันและเก็บรักษาทะเบียนประวัติให้สะดวกแก่การค้นหา
 2. จัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ  การรับผิดชอบ  รวบรวมหลักฐานการปฏิบัติราชการ  บันทึกสถิติ  เกี่ยวกับการลา  การขาดราชการของข้าราชการครู  ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้างชั่วคราวให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  ติดตามทวงถามใบลาผู้หยุดราชการนำเสนอให้ผู้อำนวยการลงนามเป็นประจำทุกเดือน  สรุปเป็นสถิติในแต่ละเดือน และสรุปเป็นรายปีงบประมาณ  
 3. จัดทำทำเนียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และรายละเอียดที่อยู่อาศัย   รายบุคคลให้สามารถติดตามได้ในกรณีฉุกเฉิน
 4. ดำเนินการเรื่องการเลื่อนตำแหน่ง  เลื่อนระดับ  การปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 5. ดำเนินการเรื่องการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เช่น  ครูย้าย  ครูเกษียณ  การแสดงความเสียใจในกรณีต่างๆ เป็นต้น
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อของบุคลากรทางการศึกษา  การส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรมและการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรตามสายงานต่างๆ
 7. ดำเนินการนิเทศครูใหม่ในเรื่องต่างๆ  เช่น  แนวปฏิบัติ   วัฒนธรรมองค์กร
 8. ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
 9. ดำเนินการเรื่องการลาออกจากราชการ  หรือเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานราชการ
 11. สรรหาบุคลากรดีเด่น  ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ดำเนินการต่างๆ  เกี่ยวกับขวัญกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 12. นิเทศ  กำกับติดตาม  การจัดทำสารสนเทศงานบุคคลให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
 13. ประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของงานบุคคล
 14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
g93.gif

Generated 0.021103 sec.