budget หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

รองโบ๊ท.jpg
 bigstar.gifนายศรายุทธ พุทธศรีbigstar.gif
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
    กลุ่มบริหารงบประมาณ
892582t4dlwtw04m.gif


34F36A48-50A3-419B-89A4-B16F4EC895AC.jpg
  bigstar.gifนางสาวสุภาภรณ์ แข่งขันbigstar.gif
       ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ 
       กลุ่มบริหารงบประมาณ
          หัวหน้างานพัสดุ
892582t4dlwtw04m.gif

กาญจนามาศ.jpg
bigstar.gifนางสาวกาญจนามาศ ทุมดีbigstar.gif
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ   
   หัวหน้างานการเงินและบัญชี
892582t4dlwtw04m.gif

นางสาวบุษยาพร วิลาศสกุลวงศ์-1.jpg
 bigstar.gifนางสาวบุษยาพร วิลาศสกุลวงศ์bigstar.gif
     หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
892582t4dlwtw04m.gif


S__132620290-1.jpg
  bigstar.gifนางภณิดา เสงี่ยมงามbigstar.gif
     หัวหน้างานควบคุมภายใน
892582t4dlwtw04m.gif


CCI_000148-1.jpg
 bigstar.gifนางสาวอกนิษฐ์ อ้วนแก้วbigstar.gif
   หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน
892582t4dlwtw04m.gif


สุจินดา.jpg
bigstar.gif นางสาวสุจินดา คำสุทธีbigstar.gif
     หัวหน้างานธุรการกลุ่ม
892582t4dlwtw04m.gifแผนการใช้จ่ายงบ
• แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
• รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
• รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี

การจัดซื้อจัดจ้าง
• แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
• รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
• รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน
• รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี


ประกาศ.pngข่าวประชาสัมพันธ์

new-gif-image-6.gifการจำแนกหมวดรายจ่าย


 ลงทะเบียนชุดเบิก อย่าลืม
1. ลงรายละเอียดในแฟ้มลงทะเบียนส่งชุดเบิก
2. นำเลขชุดที่มีในแฟ้ม นำมาใส่มุมบนขวาของชุด พัสดุ หรือชุดการเงิน 

  1228839b2qo8ysjdw.gif


images (3).jpg แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


images (3).jpg แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

images (3).jpg เอกสารและแบบฟอร์ม

images (3).jpgงานการเงิน
goblet_silver.gif การเงิน 2 20120004_16021612121528.jpg  
goblet_silver.gif การเงิน 1 20120004_16021612121528.jpg    
goblet_silver.gif ใบสำคัญรับเงิน  20120004_16021612121528.jpg
goblet_silver.gif แบบ บก.111  20120004_16021612121528.jpg 
goblet_silver.gif แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง  20120004_16021612121528.jpg
goblet_silver.gif ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  20120004_16021612121528.jpg 
goblet_silver.gif สัญญายืมเงิน 8500  20120004_16021612121528.jpg new-gif-image-6.gif
 
  
images (3).jpgงานพัสดุ
star.gif พัสดุ 1 / การเงิน 1 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  20120004_16021612121528.jpg new-gif-image-6.gif
star.gif
 ขออนุญาตดำเนินการตามโครงการ (แผนงาน 1.1) 20120004_16021612121528.jpg new-gif-image-6.gif
star.gif ลิงค์ ระบบพัสดุ Untitled1.jpg 

Next-icon.png งานแผน
graphic2_mini236.gif แผนงาน 1 ขออนุญาตจัดกิจกรรม 20120004_16021612121528.jpg 
graphic2_mini236.gif แผนงาน 2 ขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ 20120004_16021612121528.jpg 
graphic2_mini236.gif แบบเสนอกิจกรรม 20120004_16021612121528.jpg  
graphic2_mini236.gif แบบเสนอโครงการ 20120004_16021612121528.jpg
graphic2_mini236.gif มาตรฐานโรงเรียนและมาตรฐานของ สมศ. 20120004_16021612121528.jpg 
graphic2_mini236.gif แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 20120004_16021612121528.jpg 
graphic2_mini236.gif บันทึกข้อความขออนุมัติงาน/โครงการ/กิจกรรม 20120004_16021612121528.jpg 
graphic2_mini236.gif แบบรายงานผลการดำเนินงานเล่มรวมทุกกิจกรรม  20120004_16021612121528.jpg 
graphic2_mini236.gif แบบรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม  20120004_16021612121528.jpg 
graphic2_mini236.gif แบบรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมของปีการศึกษา 2567 20120004_16021612121528.jpg
graphic2_mini236.gif วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ 20120004_16021612121528.jpg
graphic2_mini236.gif แบบสรุปการประเมินกิจกรรม-แบบประเมินนักเรียน-ภาคผนวก 20120004_16021612121528.jpg new-gif-image-6.gif


Next-icon.png แผนปฏิบัติการ
sticky2.gif แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2566 20120004_16021612121528.jpg 


Next-icon.png รายงานแผนปฏิบัติการ
star.gif รายงานแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 20120004_16021612121528.jpg  

 

Next-icon.png งานควบคุมภายใน
15004.gif แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล 20120004_16021612121528.jpg
15004.gif
 แบบฟอร์มกลุ่มบริหารนโยบายและแผน 20120004_16021612121528.jpg
15004.gif แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงบประมาณ 20120004_16021612121528.jpg
15004.gif แบบฟอร์มกลุ่มบริหารทั่วไป 20120004_16021612121528.jpg
15004.gif แบบฟอร์มกลุ่มบริหารวิชาการ 20120004_16021612121528.jpg
15004.gif แบบฟอร์มกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 20120004_16021612121528.jpg
15004.gif แบบฟอร์ม ป.ค 1 20120004_16021612121528.jpg 
15004.gif แบบฟอร์ม ป.ค 4  20120004_16021612121528.jpg
15004.gif แบบฟอร์ม ป.ค 5 20120004_16021612121528.jpg 
15004.gif แบบติดตาม ป.ค 5 20120004_16021612121528.jpg 
15004.gif คำอธิบายแบบฟอร์ม ป.ค 4 20120004_16021612121528.jpg
15004.gif คำอธิบายแบบฟอร์ม ป.ค 5 20120004_16021612121528.jpg
 
                                                                       

images (3).jpg แผนผังการให้บริการ


                            2407ab2b97c499c3b00fb008dee63019.gif                                                                                      โครงสร้างกลุ่มและบทบาทหน้าที่
• โครงสร้าง
• หน้าที่ของกลุ่มบริหารงบประมาณ
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
• หัวหน้ากลุ่มบริหาร
• งานธุรการกลุ่ม
• งานพัสดุ
• งานการเงินและบัญชี
• งานแผนงานโรงเรียน
• งานควบคุมภายใน
• งานตรวจสอบภายใน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
• สพฐ.
• สพม.6
• Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู
• คุรุสภา

ลิงก์สืบค้นข้อมูล
• Google
• Sanook
• Yahoo Serach
• Youtube

หมายเลขติดต่อกลุ่มบริหารงบประมาณ
• เบอร์โทร 02-384-6320/ 02-394-4701 ต่อ 123
• เบอร์โทรสาร 02-384-3493/ 02-384-6320 ต่อ 120

สถิติ
เยี่ยมชม
22817  กิจกรรม

บทความล่าสุด
งานวันวิสาขบูชา 2559
สร้างโดย : DEBSIRINSP
เกียรติภูมิลูกแม่รำเพย (ภาคค่ำ)
สร้างโดย : DEBSIRINSP
เกียรติภูมิลูกแม่รำเพย (ภาคเช้า)
สร้างโดย : DEBSIRINSP
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 และ ม.4
สร้างโดย : DEBSIRINSP
ทำอย่างไร เวียดนามถึงปฏิรูปการศึกษาสำเร็จ?
สร้างโดย : DEBSIRINSP
ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น
สร้างโดย : AMPAWAN
การทำโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม
สร้างโดย : sarojjam
ต้นเพื่อนรัก
สร้างโดย : AMPAWAN
ดังตฤณ
สร้างโดย : kallayaj
งานเกษียณ อายุราชการ และแสดงมุฑิตาจิต
สร้างโดย : audio


Generated 0.932440 sec.