budget


งานธุรการกลุ่ม
สุจินดา.jpg
        นางสาวสุจินดา คำสุทธี

1116465mvqznxdwre.gif มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1116465mvqznxdwre.gif

1.      การกรองงาน  จัดทำทะเบียนรับ-ส่งเอกสารหรือหนังสือราชการ  ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  ตลอดจนเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ

2.     ดำเนินการโต้ตอบหนังสือราชการโดยให้นำหนังสือมาออกเลขที่งานธุรการโรงเรียน

3.     ให้บริการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทางราชการ  ตามความเหมาะสม

4.     จัดทำเอกสารหนังสือออกที่เกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  หรือคำสั่งพร้อมออกเลขที่เพื่อเสนอผู้อำนวยการลงนามพร้อมจัดทำทะเบียนคุมคำสั่งพร้อมนำ File คำสั่งมาลงที่เครื่องคอมฯ ของงานธุรการโรงเรียน

5.     แจ้งเวียนหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

6.     จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ

7.  จัดหาเอกสาร  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องใช้สำนักงาน  รวมทั้งจัดทำแผนผังกลุ่มบริหารงานบุคคลและจัดสถานที่ให้เหมาะกับบรรยากาศในการปฏิบัติงาน

8.  จัดทำสารสนเทศงานกลุ่มให้เป็นระบบและเผยแพร่ลงเว็ปไซต์โรงเรียนหรือจัดทำเอกสารเผยแพร่และจัดเก็บอย่างเป็นระบบเป็นปัจจุบัน

9.     ทำหน้าที่แผนงานและพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณ

 10.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย


605703vsl24oz381.gif

Generated 0.021494 sec.