budget


หัวหน้ากลุ่มบริหาร
เบลล์-สุภาภรณ์.jpg
นางสาวสุภาภรณ์ แข่งขัน

1116465mvqznxdwre.gif มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1116465mvqznxdwre.gif

1.   กำกับ  ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ

2.   บริหารกิจกรรมของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ

3.   วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา

4.    การบริหารการเงิน  บัญชี  พัสดุและสินทรัพย์อื่นๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบ

5.    ตรวจเอกสารต่างๆ  ให้ถูกต้อง

5.1  เอกสารขออนุมัติดำเนินการ

5.2  เอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างของพัสดุ

5.3  เอกสารการเบิกจ่ายเงิน

5.4  เอกสารการลงทะเบียน  รับเงินรายได้ต่างๆ

5.5  เอกสารการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทุกประเภท              

5.6  การลงทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์  การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่าย

6.   ควบคุมการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา

7.   ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

8.   ควบคุม  การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติงาน

9.  กำกับ  ติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายใน

10.  ควบคุม  กำกับ  ติดตามการดำเนินการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน

11.  ประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร งบประมาณ

12.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย


605703vsl24oz381.gif

Generated 0.015132 sec.