budget


งานพัสดุ
34F36A48-50A3-419B-89A4-B16F4EC895AC.jpg
นางสาวสุภาภรณ์ แข่งขัน

1116465mvqznxdwre.gif มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1116465mvqznxdwre.gif

     1.  ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา การจัดทำเรื่อง การเช่า การแลกเปลี่ยนวัสดุ ครุภัณฑ์

           โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุของแต่ละกลุ่ม  ตรวจรับลงทะเบียนพัสดุ  ดำเนินการ

           ครบขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบ

     2.  การทำบัญชีและลงทะเบียนครุภัณฑ์และดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  จัดทำทะเบียน

           อาคารสิ่งปลูกสร้าง  จัดทำบัญชีพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน

     3.  จัดทำรายละเอียดการเบิก-จ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์

     4.  ลงบัญชีวัสดุ  ทะเบียนครุภัณฑ์ จัดทำรายละเอียด / ทะเบียนคุม เบิกจ่ายวัสดุ

     5.  กำกับเลขรหัสวัสดุถาวร  และครุภัณฑ์ตามบัญชีและทะเบียนให้ชัดเจน

     6.  ปรับ ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของโรงเรียน  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

     7.  ดำเนินการให้มีการตรวจสอบประจำปีและจำหน่ายพัสดุ ควบคุมดูแลบัญชีวัสดุทะเบียน

           ครุภัณฑ์ รายงานการตรวจรับ-จ่ายพัสดุประจำปี

     8.  รายงานการสรุปผลการดำเนินงานพัสดุต่อผู้บริหารสถานศึกษา

     9.  ตรวจสอบ / รายงานพัสดุคงเหลือ ชำรุด ทุกสิ้นเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี

     10. กำกับ ควบคุมดูแล แก้ปัญหาและพัฒนาปรังปรุงงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและเกณฑ์

           มาตรฐานการปฏิบัติงาน

     11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย


605703vsl24oz381.gif

Generated 0.021954 sec.