budget


งานการเงินและบัญชี
กาญจนามาศ.jpg
         นางสาวกาญจนามาศ ทุมดี

1116465mvqznxdwre.gif มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1116465mvqznxdwre.gif

1.  งานการเงิน

1.1  กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินและเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา

1.1.1  รับเงินรายได้สถานศึกษา  เงินนอกงบประมาณอื่นๆ 

1.1.2  ตรวจสอบหลักฐานการขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษา

1.1.3  นำเงินสดที่เกินการรักษา  ฝากธนาคารและถอนเงินเพื่อใช้จ่าย

1.1.4  เบิกใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  6  และทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

1.1.5  การจัดทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินต่างๆ

1.2   จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

1.3   จัดทำเอกสารการเบิกเงินสวัสดิการ  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าเช่าบ้านและอื่นๆ

1.4   จัดทำเอกสารการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

1.5   จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ

1.6   การเก็บรักษาเอกสารการเงิน

1.7   จัดทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายและออกหนังสือรับรองการชำระภาษี  การจัดทำบัญชีชำระภาษี  ชำระภาษีประจำปี

1.8   การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายและเก็บเอกสารเกี่ยวกับบัญชี

1.9 จัดทำรายงานเงินเดือนคงเหลือประจำวัน

1.10  นำเงินประกันสังคมส่วนนายจ้างและลูกจ้าง  ส่งสำนักงานประกันสังคม

1.11  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย   

2.  การบัญชี

2.1  จัดทำบัญชีเงินสด  แยกประเภทของเงินให้เป็นปัจจุบัน

2.2  เก็บรักษาเอกสารการบัญชีให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัย  สามารถตรวจสอบได้

2.3  จัดเก็บเอกสารการเบิก-จ่ายเงินตามประเภทของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

2.4  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย


605703vsl24oz381.gif

Generated 0.021287 sec.