budget


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
34F36A48-50A3-419B-89A4-B16F4EC895AC.jpg
           นางสาวสุภาภรณ์ แข่งขัน

1116465mvqznxdwre.gif มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1116465mvqznxdwre.gif

1.   กำกับ  ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ

2.   บริหารกิจกรรมของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ

3.   วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา

4.    การบริหารการเงิน  บัญชี  พัสดุและสินทรัพย์อื่นๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบ

5.   ตรวจเอกสารต่างๆ  ให้ถูกต้อง

5.1  เอกสารขออนุมัติดำเนินการ

5.2  เอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างของพัสดุ

5.3  เอกสารการเบิกจ่ายเงิน

5.4  เอกสารการลงทะเบียน  รับเงินรายได้ต่างๆ

5.5  เอกสารการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทุกประเภท           

5.6  การลงทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์  การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่าย

6.  ควบคุมการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ

7.  ควบคุมการจัดทำแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติงานประจำปีและปฏิทินปฏิบัติงาน

8.  ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

9.  ควบคุม  การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติงาน

10.  กำกับ  ติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายใน

11.  ควบคุม  กำกับ  ติดตามการดำเนินการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน

12.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย


605703vsl24oz381.gif

Generated 0.021176 sec.