academic


งานประกันคุณภาพ
15009.gifคู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  20120004_16021612121528.jpg
15009.gifรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล 20120004_16021612121528.jpg
15009.gifรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (SAR) 20120004_16021612121528.jpg
15009.gifรายงานการประเมินตนเอง (SAR 61) 20120004_16021612121528.jpg
15009.gifแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 20120004_16021612121528.jpg
15009.gifมาตรฐานการศึกษาและการกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐาน  20120004_16021612121528.jpg
15009.gifประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 20120004_16021612121528.jpgGenerated 0.015189 sec.