Sujinda Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

Welcome To My English room
ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว By Kru Pui

  นางสาวสุจินดา  คำสุทธี
             ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

4253ec69-3024-4b07-a633-45f4ee2239d4.png


• คำอธิบายรายวิชา
• ผลการเรียนรู้
• แบบทดสอบก่อนเรียน
• ใบความรู้
• สื่อการสอน Youtube
• ใบงาน
• แบบทดสอบหลังเรียน


News
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2018-03-24 11:51:21 490 0

more


PhotoAlbums
Search
กิจกรรมภายในโรงเรียน
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2018-03-24 11:42:35 281

more


Statistic
Counter
2248  เกี่ยวกับครูผู้สอน
• ประวัติส่วนตัว
• ผลงาน


Generated 0.524684 sec.