Sujinda


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา อ32205 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา

อ่านออกเสียงข้อความถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านสารคดีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ อาหาร วัฒนธรรมและประเพณี บุคคลสำคัญ โดยใช้ทักษะ/กลยุทธ์การอ่านดังนี้ การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การจับใจความสำคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อเขียน ความสัมพันธ์เชิงลำดับ พูดให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล  อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  เขียนย่อหน้าบรรยาย ลำดับขั้นตอน  ใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้า บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และนำเสนอด้วยการพูด ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

 

 

 


Generated 0.015021 sec.