Phydeb Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
e0b89ee0b8a5e0b8a8e0b8b6e0b881e0b8a9e0b8b2.png

• ประวัติโรงเรียน
• ข้อมูลบุคลากร
• ผลงานนักเรียน
• ผลงานคุณครู
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

บุคลากร
• ครูอร่าม เสียนขุนทด หัวหน้าหมวด
• ครูพงษ์ลัดดา เสียนขุนทด
• ครูนพฤทธิ์ ชาญณรงค์
• ครูบุญส่ง พลคีรี
• ครูสุรินทร์ ฉลาดกลาง
• ครูนฤมล รอดเสมอ
• ครูกวีพงศ์ เพ็งแจ่ม
• ครูปาลิดา ทองแก้ว
• ครูปรียานุช ตันวัฒนเสรี

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
• กลุ่มบริหารงานบุคคล
• กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
• กลุ่มบริหารทั่วไป
• กลุ่มบริหารงบประมาณ

• งานแนะแนว
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• งานศูนย์คอมพิวเตอร์
• งานห้องสมุด

• สื่อการสอนคุณครู/แหล่งเรียนรู้
• สสวท.

• วิจัยในชั้นเรียนของคุณครู
• สารสนเทศโรงเรียน


Activity


แทบบุคลากร.pngพลศึกษา.JPG
แถบหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์.png 
News
ยินดีต้อนรับ...กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2016-02-20 19:02:45 1914 0

more


Article
Search 
การป้องกัน Covid 19
บทความ
Create : 2020-03-17 09:59:58 968 0

more


PhotoAlbums
Search
การแข่งขันฟุตซอล 'สพฐ. ลีก จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562
กิจกรรม (ภายนอก)

Create : 2020-03-17 09:43:06 970
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562
กิจกรรม (ภายนอก)

Create : 2020-03-17 09:39:04 728
การแข่งขันรักบี้ 7 คน รุ่นอายุ 14 ปี รายการมหกรรม มินิรักบี้นานาชาติ ครั้งที่ 31 และรักบี้ยุวชน 7 คน ครั้งที่ 26
กิจกรรม (ภายนอก)

Create : 2020-03-17 09:35:16 865
การแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2562
กิจกรรม (ภายนอก)

Create : 2020-03-17 09:29:49 866
กีฬาภายใน 'เทพสมุทรเกมส์' 2562
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2020-03-16 11:58:43 869
กีฬาต้านยาเสพติด ปี 2559
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2016-07-28 11:39:48 1118
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง 2559
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2016-07-28 15:55:41 1213
Open House 2016
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2016-02-21 15:37:12 1247

more


Comment(s)

Statistic
Counter
30124  Advertise

New Topic
ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-60
Forum : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถามมา ตอบไป
Forum : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถามตอบวิชา ฟิสิกส์
Forum : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถาม-ตอบสถิติกับการวิเคราะห์ข้อมูล
Forum : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน
Forum : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถาม-ตอบคณิตศาส
Forum : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
จงตอบคำถามแบบฝึกหัดที่ 1.1
Forum : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถาม ตอบ วิชา วิทยาศาสตร์
Forum : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถาม-ตอบห้องสมุด
Forum : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
คำถามเทคโนโลยี
Forum : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61

Top 10 Vote Member

121 Score
KruDonut Share
2 Score
KRU00ART00 Share
1 Score
Kinaree Share
1 Score
audio Share
1 Score
samacom Share
1 Score


Generated 0.815578 sec.