chamaiphon Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

เรียนรู้อย่างมีความสุข by ครูแต้ว

นางสาวชมัยพร  เจนสาริกรณ์  


file_id_130769.jpg


• คำอธิบายรายวิชา
• ผลการเรียนรู้
• แบบทดสอบการเรียน
• ใบความรู้
• สื่อการสอน
• แบบทดสอบหลังเรียน


News
ตั้งคำถามตัวเอง
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2018-03-24 11:49:42 630 0

more


PhotoAlbums
Search
กิจกรรมวันต่างๆ
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2018-03-24 11:42:22 381

more


Statistic
Counter
2914  เกี่ยวกับครูผู้สอน
• ประวัติส่วนตัว
• ผลงาน


Generated 0.568069 sec.