chamaiphon


คำอธิบายรายวิชา
                                 คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ส 22101  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลา 60 ชั่วโมง /ภาคเรียน   จำนวน 1.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1


              ศึกษาพุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ  รวมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  รวมทั้งโครงสร้าง และสาระสังเขปของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ ตามหลักธรรมคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด  เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
            วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ   การประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง
            ฝึกปฏิบัติสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ  และเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือวิธีคิด
แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ  รวมทั้งการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา เพื่อการดำรงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
             ศึกษา กฎหมายกระบวนการในการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ  รวมทั้งการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บอกความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  

          วิเคราะห์บทบาท  ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม รวมทั้งข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน


Generated 0.015199 sec.