KruBANK Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ยินดีต้อนรับสู่โลกภาษาจีน by...BANKLaoshi

    นางสาวปรียานุช  วรรณสิงห์

1000000.png


• คำอธิบยรายวิชา
• ผลการเรียนรู้
• แบบทดสอบก่อนเรียน
• ใบความรู้
• สื่อการสอน Youtube
• ใบงาน
• แบบทดสอบหลังเรียน


News
ทำงานอย่างไรให้สุขภาพจิตดี และมีความสุข
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2018-03-24 11:49:57 837 0

more


PhotoAlbums
Search
อบรมคอมพิวเตอร์ KM
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2018-03-24 11:42:22 296

more


Statistic
Counter
2604  เกี่ยวกับครูผู้สอน
• ประวัติส่วนตัว
• ผลงาน


Generated 0.814757 sec.