KruBANK


คำอธิบยรายวิชา
                                                     คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
 
รหัสวิชา  จ21201    ภาษาจีน 1              กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         ภาคเรียนที่ 1          เวลา  40  คาบ                 จำนวน  1.0  หน่วยกิต                             

     เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  และหลักการใช้  สัทอักษรได้ถูกต้อง    สามารถการอ่านออกเสียง สัทอักษร  กลุ่มคำและประโยคสั้น ๆ ได้ถูกต้องชัดเจน ตามหลักการออกเสียง  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อนวัตกรรม ในการสื่อสารเพื่อแสดงความต้องการของตนและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว    ใช้ถ้อยคำง่าย ๆ ในการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยัญชนะ คำ วลี ประโยคและข้อความ ระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย  เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาจีน  เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และนำเรื่องการออมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 


Generated 0.015050 sec.