Computer Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

นายทัตเทพ กู้ภูเขียว
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์


บุคลากร
• นางสาวกฤษณา เหล่าเทพ
• นางอุมาพร รักศรี
• นายทัตเทพ กู้ภูเขียว
• นางสาวชุลีรัตน์ แสงมณี
• นางสาวอุดมวดี วรรณกูล
• นายธวัชชัย พรมวงค์
• นางสาวธนพร ขานสันเทียะ

แบบทดสอบปลายภาค ว30289 ม.6
• ว30289 ม.6


gdfgdfgdfgdfg
Article
Search 
789879

Create : 2023-05-18 08:38:33 156 0
456456

Create : 2023-05-18 08:38:31 160 0
4564

Create : 2023-05-18 08:38:29 144 0
การจัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์
Create : 2023-05-18 08:44:15 163 0

more


PhotoAlbums
Search
แข่งทักษะภายใน
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2018-10-02 21:48:05 1138
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2018-05-18 14:07:01 1414

moreGenerated 0.565472 sec.