krukhaw Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ยินดีต้อนรับนะออเจ้า

     นางสาวแสงระวี อนุกูล
webboard.png


สื่อการสอน
• ดาวโหลดเอกสาร
• E-Magazine

ศ23101ศิลปะ5
• คำอธิบายรายวิชา
• ผลการเรียนรู้
• แบบทดสอบก่อนเรียน
• ใบความรู้
• สื่อการสอนyoutube
• ใบงาน
• แบบทดสอบหลังเรียน


Article
Search 
บทที่1
บทความ
Create : 2018-03-24 17:16:24 984 0

more


PhotoAlbums
Search
งานกีฬาครูลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาปี60
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2018-03-24 11:46:27 745
อบรมเว็ปไซต์KM
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2018-03-24 11:42:31 709

more


Statistic
Counter
7719  เกี่ยวกับครูผู้สอน
• ประวัติส่วนตัว
• ผลงาน


Generated 0.594349 sec.