Jutarat Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   


Welcome to my English  Class
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
คุณครูจุฑารัตน์   อินทร์จันทร์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


นางสาวจุฑารัตน์  อินทร์จันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1.jpg 


• คำอธิบายรายวิชา
• ผลการเรียนรู้
• แบบทดสอบก่อนเรียน
• ใบความรู้
• สื่อการสอน Youtube
• ใบงาน
• แบบทดสอบหลังเรียน

ประชาสัมพันธ์
PhotoAlbums
Search
คริสต์มาส 2015
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2016-03-09 14:58:20 715

more


News
ความมีน้ำใจ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2018-03-24 11:50:10 843 0

more


Statistic
Counter
8258  เกี่ยวกับครูผู้สอน
• ประวัติส่วนตัว
• ผลงาน


Generated 0.549289 sec.