Jutarat


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

รหัสวิชา อ23101  ภาษาอังกฤษ 5                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       จำนวน 60 ชั่วโมง

 

            ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงข้อความบทอ่านประเภทต่างๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน  เลือกหรือระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบที่หลากหลาย สรุปใจความสำคัญ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง และอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สถานการณ์สำคัญต่างๆ ในชีวิตประจำวันข่าว และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอความช่วยเหลือและบริการผู้อื่น ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง  ตามสถานการณ์  ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ แสดงความรู้สึกของตนเอง และให้เหตุผล เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยค การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศกับภาษาไทย ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้าความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  รวบรวมและสรุปข้อมูลหรือ ข้อเท็จจริง และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของภาษาต่างประเทศ  สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น ในการทำงาน  และมีจิตสาธารณะ

 

 

 

 

 


Generated 0.015095 sec.