plan Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   


◕‿◕ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์กลุ่มบริหารนโยบายและแผน ◕‿◕

     10_1212394649.gifนางศรุดา ตระกูลวรรณา10_1212394649.gif   
   ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
      หัวหน้างานเลขาผู้อำนวยการ
หัวหน้างานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
                     
สาโรจน์ จำปาศักดิ์ (239 x 222).jpg
    10_1212394649.gifนายสาโรจน์ จำปาศักดิ์10_1212394649.gif
   หัวหน้ากลุ่มบริหารนโยบายและแผน


นุ้ย.jpg
  10_1212394649.gifนางสาวรัตนาภรณ์ เรือนคำ10_1212394649.gif
       หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน

ครูติ๊ก.jpg
   10_1212394649.gifนางกานต์พิชชา จีระศิริ10_1212394649.gif
 หัวหน้างานสารสนเทศ/งานพัสดุ


ป้าตา (200 x 200).jpg
    10_1212394649.gifนางสาวเมตตา ภู่ศรี10_1212394649.gif
     หัวหน้างานสารบรรณกลาง

30946.jpg
   10_1212394649.gifนางสาวกัญจนา สุขเอม10_1212394649.gifหัวหน้างานควบคุมภายใน/งานธุรการกลุ่ม

เบลล์.jpg
   10_1212394649.gifนางสาวสุภาภรณ์ แข่งขัน10_1212394649.gif
       หัวหน้างานประกันคุณภาพ

767545q7gybighnu.gifcrown10000.gifข่าวประชาสัมพันธ์

track_this-v2.png ลงทะเบียนชุดเบิก อย่าลืม
1. ลงรายละเอียดในแฟ้มลงทะเบียนส่งชุดเบิก
2. นำเลขชุดที่มีในแฟ้ม นำมาใส่มุมบนขวาของชุด พัสดุ หรือชุดการเงิน 

1228839b2qo8ysjdw.gif
        
crown3.gifเอกสารและแบบฟอร์ม

Next-icon.png งานแผน
graphic2_mini236.gif แผนงาน 1 ขออนุญาตจัดกิจกรรม 20120004_16021612121528.jpg new-gif-image-6.gif
graphic2_mini236.gif แผนงาน 2 ขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ 20120004_16021612121528.jpg 
graphic2_mini236.gif แผนงาน 3 ขออนุมัติงบประมาณจัดทำโครงการ/กิจกรรม 20120004_16021612121528.jpg
graphic2_mini236.gif แบบเสนอกิจกรรม 20120004_16021612121528.jpgnew-gif-image-6.gif
graphic2_mini236.gif แบบเสนอโครงการ 20120004_16021612121528.jpg
graphic2_mini236.gif มาตรฐานโรงเรียนและมาตรฐานของ สมศ. 20120004_16021612121528.jpgnew-gif-image-6.gif
graphic2_mini236.gif แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 20120004_16021612121528.jpg
graphic2_mini236.gif แบบขออนุมัติงาน/โครงการ/กิจกรรม 20120004_16021612121528.jpgnew-gif-image-6.gif
graphic2_mini236.gif แบบรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระฯ  20120004_16021612121528.jpg
graphic2_mini236.gif แบบรายงานการประเมินกิจกรรม-งานโครงการ ปี 2561  20120004_16021612121528.jpg
graphic2_mini236.gif แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  20120004_16021612121528.jpg
graphic2_mini236.gif วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ 20120004_16021612121528.jpgnew-gif-image-6.gif

 

Next-icon.png งานควบคุมภายใน
15004.gif แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล 20120004_16021612121528.jpg
15004.gif
 แบบฟอร์มกลุ่มบริหารนโยบายและแผน 20120004_16021612121528.jpg
15004.gif แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงบประมาณ 20120004_16021612121528.jpg
15004.gif แบบฟอร์มกลุ่มบริหารทั่วไป 20120004_16021612121528.jpg
15004.gif แบบฟอร์มกลุ่มบริหารวิชาการ 20120004_16021612121528.jpg
15004.gif แบบฟอร์มกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 20120004_16021612121528.jpg
15004.gif แบบฟอร์ม ป.ค 4  20120004_16021612121528.jpgnew-gif-image-6.gif
15004.gif คำอธิบายแบบฟอร์ม ป.ค 4 20120004_16021612121528.jpgnew-gif-image-6.gif
15004.gif แบบฟอร์ม ป.ค 5 20120004_16021612121528.jpgnew-gif-image-6.gif
15004.gif คำอธิบายแบบฟอร์ม ป.ค 5 20120004_16021612121528.jpgnew-gif-image-6.gif

Next-icon.png
งานประกันคุณภาพ
15009.gif คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20120004_16021612121528.jpg
15009.gif รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล 20120004_16021612121528.jpg
15009.gif รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (SAR) 20120004_16021612121528.jpg 
15009.gif รายงานการประเมินตนเอง (SAR 61)20120004_16021612121528.jpg new-gif-image-6.gif
15009.gif มาตรฐานของโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ20120004_16021612121528.jpg new-gif-image-6.gif
15009.gif แนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา20120004_16021612121528.jpg new-gif-image-6.gifNext-icon.png งานสารสนเทศ

15003.gif ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา Next-icon.png
15003.gif สารสนเทศมัธยมศึกษา Next-icon.png
15003.gif ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ Next-icon.png
15003.gif ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) Next-icon.png
15003.gif ระบบดูแลสถานศึกษา NextSchool2017 Next-icon.png
15003.gif ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์  Next-icon.png
15003.gif
 สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 Next-icon.png new-gif-image-6.gif1228839b2qo8ysjdw.gif
News
เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2018-12-20 08:26:42 110 0
กินดอกไม้เพื่อสุขภาพ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2016-03-04 14:57:55 474 0
สำลีแหย่หูอันตรายถึงชีวิต
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2016-02-12 12:24:09 536 0
มะเฟืองอันตรายกับโรคไต
Create : 2016-02-09 16:01:57 712 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

more


โครงสร้างกลุ่มและปฏิทินการทำงาน
• โครงสร้าง ❤
• ปฏิทินการทำงาน ❤

บทบาทและหน้าที่
• รองผู้อำนวยการ ✻
• หัวหน้ากลุ่ม ✻
• งานสารสนเทศ ✻
• งานแผนงาน ✻
• งานควบคุมภายใน ✻
• งานประกันคุณภาพ ✻
• งานธุรการ สารบรรณกลาง ✻
• งานธุรการกลุ่ม ✻
• งานเลขาผู้อำนวยการโรงเรียน ✻
• งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ✻
• งานพัสดุ ✻

ลิงก์ระบบสารสนเทศอิเลคทรอนิคส์
• ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
• สารสนเทศมัธยมศึกษา
• ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
• ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center)
• ระบบดูแลสถานศึกษา NextSchool 2017
• ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
• สพฐ. ★
• สพม.6 ★
• Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู ★
• คุรุสภา ★

ลิงก์สืบค้นข้อมูล
• Google ★
• Sanook ★
• Yahoo ★

เบอร์โทรและ e-mail
• ☎ 124
• plan_debsirinsp@hotmail.com

Statistic
Counter
10227  Activity


Generated 0.913208 sec.