plan Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   
 
 
crown3.gif เอกสารและแบบฟอร์ม

Next-icon.png งานประกันคุณภาพ

15009.gif คู่มือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20120004_16021612121528.jpg
15009.gif รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล 20120004_16021612121528.jpg
15009.gif รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (SAR) 20120004_16021612121528.jpg 
15009.gif รายงานการประเมินตนเอง (SAR 61)20120004_16021612121528.jpg 
15009.gif แนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา20120004_16021612121528.jpg 
15009.gif มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐาน20120004_16021612121528.jpg new-gif-image-6.gif
15009.gif ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน20120004_16021612121528.jpg new-gif-image-6.gif 
Generated 0.782724 sec.