work Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ• วิสัยทัศน์โรงเรียน
• วิสัยทัศน์กลุ่มสาระฯ


• ระดับชั้นม.ต้น
• ระดับชั้นม.ปลาย


• ครูเสาวนีย์ หิรัญวัฒน์
• ครูสมพร พุทธสถาพร
• ครูชัชชนะ แสงเนตร
• ครูกนกนาถ กล้ายประยูร
• ครูสุภาพร เหล่าวนิชชานนท์
• ครูประภาพร ขันสุวรรณ
• ครูสาโรช คุ้มครอง
• ครูดวงกมล เดชทวิสุทธิ์
• ครูอนันต์ พรมเสนสา
• ครูกัญญาดา เทศารินทร์pic2.png 
News
บทความ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2016-02-17 17:08:00 978 0

more


ประมวลภาพกิจกรรม
Search
ภาพรวมบุคลากรกลุ่มสาระฯ
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2016-02-17 20:27:06 863
Debsirin Samutprakan Open House 2016
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2016-02-17 13:21:29 855

more

• ลงทะเบียนการเข้าอบรม
• แบบประเมินความพึงพอใจการจัดอบรม
• ถาม-ตอบ/ปัญหาเรื่องการสร้าง e-Magazine หรือการสร้างแบบทดสอบ
• คู่มือ KM
• คู่มืออบรม E-Magazine
• ดาวน์โหลดโปรแกรม
• ดาวน์โหลดไฟล์ Demo


• ห้องอบรม 1 (131)
• ห้องอบรม 2 (133)
• ห้องอบรม 3 (138)
• ห้องอบรม 4 (312)


• แบบทดสอบ
• หน่วยที่ 1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
• หน่วยที่ 2 การสื่อสารข้อมูล
• หน่วยที่ 3 อินเตอร์เน็ต
• แบบทดสอบเรื่องการถนอมอาหาร

Statistic
Counter
18459  
Generated 0.602524 sec.