samacom Article


โครงงานสมาคมฯ
ตราสมาคม - Copy.jpg
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2558
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ เทคโนโลยี และอื่น ๆ ตามศักยภาพนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
4. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนให้คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ
5. เพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
6. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ภาษา และเทคโนโลยี กิจกรรม 1.1 ฟุตบอลรุ่น 18 ปี 1.2 วงโยธวาทิต ฯลฯ
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรม
  2.1 จ้างครูอัตราจ้าง 2.2 จ้างบุคลากรทางการศึกษา
  2.3 ทุนการศึกษา ฯลฯ
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม
  3.1 ศึกษาดูงาน ฯลฯ -2-
4. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา กิจกรรม
5. โครงการจัดกิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรม
6. โครงการจัดทาร้านจาหน่ายเครื่องดื่มและจาหน่ายสินค้าตราโรงเรียน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 300.18 KBs
Upload : 2015-06-06 11:46:53
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

1
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


samacom
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
สำนักงาน


http://


Generated 0.047146 sec.