kruple


ใบงาน
ใบงานที่ 1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ใบงานที่ 2    การแทรกรูปภาพในหน้าหนังสือ

ใบงานที่ 3   การแทรกข้อความในหน้าหนังสือ

ใบงานที่ 4   การปรับแต่งหน้าสารบัญ

ใบงานที่ 5   การแทรกไฟล์มัลติมีเดีย

ใบงานที่ 6   การเผยแพร่ผลงาน

Generated 0.017993 sec.