KruTik Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
คุณครูอาทิตยา   ธิฆัมวงค์

คุณครูอาทิตยา  ธิฆัมวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


ประวัติส่วนตัว
• ประวัติส่วนตัว
• ตารางสอน

รายวิชาที่สอน
• อ 21102
• คำอธิบายรายวิชา
• ผลการเรียนรู้
• เกณฑ์การประเมิน
• Download เอกสารการเรียน

สื่อการสอน
• Past Simple Tense

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ขอให้นักเรียนม.3และม.6 ที่สอบซ่อมครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน ให้มาเรียนซ้ำเพื่อจบการศึกษาในวันที่ 23-24 มีนาคม 2559 ตามวันและเวลาที่กำหนด
ผลงานการออกแบบสื่อการสอน
e-Magazine


PhotoAlbums
Search
กิจกรรมกีฬาลุ่มเจ้าพระยาเกมส์
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2016-03-21 19:12:42 698

more


Statistic
Counter
7246  อบรม e-Magazine
• ใบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ อ21101
• แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ อ21101

Activity


Generated 0.541494 sec.