somtharin Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

1185305534.gifto my website!!

orange-307119_960_720.png ครูธาริน คำพานิช orange-307119_960_720.png
    กลุ่มสาระเรียนรู้ต่างประเทศ


ประวัติส่วนตัว
• ประวัติ
• ตารางสอน 2/2558

รายวิชาที่สอน
• ชื่อรายวิชา
• คำอธิบายรายวิชา
• จุดประสงค์/ผลการเรียนรู้
• เกณฑ์การประเมิน
• การจัดการเรียนรู้
• Download เอกสารการเรียน

สื่อการสอน
• สื่อชั้นที่ 1
• สื่อชั้นที่ 2

อบรม E -Magazine
• แบบทดสอบ
• ใบความรู้ที่1 รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานการสร้างสื่อการสอน e-Magazine

Statistic
Counter
7928  ☎ Contact us
• 0814372221

Activity


Generated 0.525658 sec.