Krupornsuda Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

Welcome to my official website
Mrs.Pornsuda  Wichairattanakun

คุณครูพรสุดา   วิชัยรัตนกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


ประวัติส่วนตัว
• ประวัติส่วนตัว
• ตารางสอน 2/2558
• แบบทดสอบ
• เอกสารประกอบการสอน

รายวิชาที่สอน
• ชื่อรายวิชา
• คำอธิบายรายวิชา
• จุดประสงค์/ผลการเรียนรู้
• เกณฑ์การประเมิน
• การจัดการเรียนรู้
• Download เอกสารการเรียน

สื่อการสอน
• สื่อขั้นที่ 1
• สื่อขั้นที่ 2

อบรมe-Magazine
• แบบทดสอบ
• เอกสารประกอบการเรียน

ประชาสัมพันธ์
ประกาศถึงคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกท่าน...

ขอเชิญประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศพร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง 331 เพื่อชี้แจงรายละเอียดหัวข้อการประชุมต่างๆ


2016-02-23101138.jpg


ผลงานการสร้างสื่อการสอน e-Magazine


Statistic
Counter
8317  Activity


Generated 0.519301 sec.