TeacherAor Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   


Welcome to my official website.
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่
  เว็บไซต์เพื่อการศึกษา  
คุณครูไพวัลย์   จำปามูล

คุณครูไพวัลย์   จำปามูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


ประวัติส่วนตัว
• ตารางสอน
• ประวัติส่วนตัว

กิจกรรมที่ได้เข้าร่วม
• DSS Singing Contest 2016

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
• Countable Noun-Uncountable Noun

ประชาสัมพันธ์
ประกาศด่วนที่สุด!!!

ขอให้นักเรียนชั้นม.1/13 ทุกคน มารับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 4 เมษายน 2559 โดยครูจะแจกผลการเรียนให้กับนักเรียนที่แต่งกายถูกระเบียบเท่านั้น!!!!

1393569349.jpg

ผลงานการทำสื่อการสอน e-Magazine

Statistic
Counter
6718  อบรม E-Magazine
• แบบทดสอบ
• ใบความรู้ที่ 1 การใช้ Past Continuous Tense และ Be going to


Generated 0.543560 sec.