AMPAWAN Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

วิสัยทัศน์
ผู้เรียนมีทักษะในการใช้าษา เห็นคุณค่าวรรณกรรม สามารถนำกระบวนการอ่านไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตข้อมูล
• ประวัติส่วนตัว
• ตารางสอน

รายวิชาที่สอน
• ท31102 ภาษาไทย
• ท31201 ประวัติวรรณคดี

สื่อการสอน
• วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง
• กิจกรรม

Activity

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เด็กไทยรุ่นใหม่ รักษ์ภาษาไทย
News
ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2016-01-29 16:23:52 3383 0 Approve
ต้นเพื่อนรัก
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2016-01-27 16:58:15 2196 0 Approve

more


Article
Search 
กิจกรรมโวหารภาพพจน์

Create : 2016-06-10 12:31:57 1519 0

more


PhotoAlbums
Search

กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2016-01-29 15:48:34 1102

more


Statistic
Counter
17898  Advertise


Generated 0.588859 sec.