kruwannarat Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   ประวัติส่วนตัว
• นางสาววรรณรัตน์ เทียนเล็ก
•

รายวิชาที่สอน
• สังคมศึกษา ฯ
• หน้าที่พลเมือง

ตารางสอน
•

ดาวโหลด
•

สื่อการสอน e-Magazine อาเซียนร่วมใจ
• เล่มที่่ 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
• เล่มที่ 2 เรื่องสิทธิบัตรอาเซียน

แบบทดสอบอาเซียนร่วมใจ
• หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
Jellyfish.jpg
                                                                 1..2..3..ทดสอบ
Statistic
Counter
4653  
Generated 0.084336 sec.