luktao Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

Welcome to home page Luktao

นางสาวเสาวนี   ประดับมุข
ตำแหน่ง ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
คิวอาร์โค๊ดเต๋า.png


สืบค้นข้อมูล
• google
• bing
• yahoo

หนังสือพิมพ์
• dailynews
• thairath
• matichon

โทรทัศน์
• ช่อง3
• ช่อง5
• ช่อง7
• ช่อง9

ทดสอบ
• เสาวนี
• ใบลา

ข่าวประชาสัมพันธ์
5-6 มิถุนายน 2558 : อบรมการใช้งานระบบ KM           

1 กุมภาพันธ์ 2559 : ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องอินทรัมพรรย์ เวลา 15.40 น.
Statistic
Counter
4031  
Generated 0.052414 sec.