ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมประกันชีวิตไทย
มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของตนเอง จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ชิงทุนการศึกษา และทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท


กลุ่มเป้าหมาย

ระดับประถม - มัธยมศึกษา: เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2558 จากสถานศึกษาในทุกสังกัดทั่วประเทศ

ระดับอุดมศึกษา: นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกสาขา ทุกคณะ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 


ระดับประถม - มัธยมศึกษา

วันที่
กิจกรรม
อ. 16 มิ.ย. 58 แถลงข่าวการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
>>กำหนดการแถลงข่าวการแข่งขัน
อ. 16 มิ.ย. - พ. 5 ส.ค. 58 รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
>>สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ศ. 7 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ
ส. 8 - อา. 11 ส.ค. 58 โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน สามารถแก้ไขข้อมูล (กรณีรายชื่อไม่ถูกต้อง)
โดยอาจารย์สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตัวเองผ่านหน้าเว็บไซต์
อ. 18 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน พร้อมสถานที่สอบ และห้องสอบ
ส. 22 ส.ค. 58 แข่งขันทดสอบความสามารถระดับประถมศึกษา
>>กำหนดการแข่งขัน
อา. 23 ส.ค. 58 แข่งขันทดสอบความสามารถระดับมัธยมศึกษา
[กำหนดการแข่งขัน]


ระดับอุดมศึกษา

วันที่
กิจกรรม
จ. 3 ส.ค. – ศ. 25 ก.ย. 58 รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ระดับอุดมศึกษา
จ. 28 ก.ย. 58 (18.00 น.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันระดับอุดมศึกษา เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อ
ศ. 2 ต.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันระดับอุดมศึกษา พร้อมเลขที่สอบและห้องสอบ
อา. 11 ต.ค. 58 แข่งขันทดสอบความสามารถระดับอุดมศึกษา

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 ระดับประถม - มัธยมศึกษา:
ที่อยู่: โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขที่ 29 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 02-570-9941, 02-907-7910, 02-907-7911 ต่อ 132, 138
หรือ 088-020-6439 (ในเวลาราชการ)
 
แผนผังที่ตั้งโรงเรียน
 
แผนผังอาคารในโรงเรียน
 
แนะนำที่พักใกล้โรงเรียน

 ระดับอุดมศึกษา:
ที่อยู่: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์:
0-2218-6259 (ในเวลาราชการ)
 
แผนผังที่ตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
แผนผังอาคารคณะเศรษฐศาสตร์
 
แนะนำที่พักใกล้มหาวิทยาลัย
 

 
 
 
 


 เตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันกับ Online Tutor เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษา

 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright© 2015, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand