KruFah


ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา

• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
        โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
        โรงเรียนหอวัง

• ระดับปริญญาตรี
        คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        สาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี
        ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
        (เกียรตินิยมอันดับ 2)

• ปัจจุบันกำลังศึกษา
   
   
สาขาการวัดและการประเมินผลการศึกษา

       ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
       คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการสอน

• โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝึกปฏฺิบัติการวิชาชีพ)
• โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ (ปฏิบัติการวิชาชีพ)
• โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ (ครู)

        
SmileEmbarassed

Generated 0.021473 sec.