DEBSIRINSP


เกียรติประวัติของโรงเรียน

label1 .png  1. รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 
9.jpg

 

2. รางวัลสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมตัวอย่าง ระดับภาคประเภทการจัดการน้ำเสีย รางวัลโรงเรียนสร้างสิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 4 ตามรอยพ่อกับฮอนด้า รับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดโดยกลุ่มฮอนด้าในประเทศไทย

10.jpg

3.
รางวัลชนะเลิศนิทรรศการดีเด่น โครงการ energy learning ประจำปี 2551  รับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

11.jpg


4.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสถานศึกษา 3D ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2553 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

12.jpg

5.
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดสื่ออิเล็กทรอนิคส์ เพื่อการเรียนการสอน โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปีการศึกษา 2557

มศว..JPG

6.  รางวัลระดับเหรียญทอง ผลคะแนนรวมสูงสุด ประเภทดนตรีสนาม ครองถ้วยพระราชทานประเภท ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการประกวดวงโยทวาทิศ นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชฐานครั้งที่ 34 และนานาชาติประจำปี 2558 จัดโดยกรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วงโย1.jpg

7.  รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทดนตรีสนาม ครองถ้วยพระราชทานประเภท ค.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดวงโยทวาทิศ นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชฐานครั้งที่ 34 และนานาชาติประจำปี 2558 จัดโดยกรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3.jpg

8. 
รางวัลเครื่องลมดีเด่น เครื่องกระทบดีเด่น และ ผู้แสดงประกอบดีเด่น จากการประกวดวงโยธวาทิศ นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 34 และนานาชาติประจำปี 2558 จัดโดยกรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

6.jpg

9.  รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ข. ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดวงโยธวาทิศ Display ระดับมัธยมศึกษา ในงานกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันภิลาลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ช่วงบุญนาค จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2.jpg

10. รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดนตรีสนามประเภท ค. และรางวัลเครื่องลมดีเด่น จากการประกวดวงโยทวาทิศ นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชฐานครั้งที่ 33  ประจำปี 2557 จัดโดยกรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5.jpg

11. รางวัลชนะเลิศ  ระดับประเทศ  การสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 'โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ ICT (NETGEN 2)' จัดโดย สำนักงานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ร่วมกับ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี2557

netgen.jpg

 

12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 'โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ ICT (NETGEN 2)' จัดโดย สำนักงานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ร่วมกับ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2557

netgen2.jpg


13. รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 'โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ ICT (NETGEN 2)'  จัดโดย สำนักงานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ร่วมกับ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2557

netgen3.jpg

14.  รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การสร้างเว็บเพจประเภท Web Editor ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 จัดโดยสำนักกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

04.jpg

15.  รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ โครงงานการออกแบบเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 จัดโดยสำนักกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ออกแบบเทคโนโลยี.png

16. 
รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 จัดโดยสำนักกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หุ่นยนต์.jpg
17.  รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 เชียงรายเกม ตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2558 

18.jpg

18. 
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่31 จันทรบูนเกม ตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2558

รักบี้.jpg

19.  รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแข่งขันทาเลนต์โชว์ ในโครงการหนึ่งใจเพื่อการศึกษาMOL English Camp จัดโดยมูลนิธิมิลาเคิลออฟไลฟ ทูล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันเพิ่มทักษะการเรียนรู้นานาชาติ

26.jpg

20.  นางสาว สุปวีส์  กิตติวณิชพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิซาสุขศึกษา และ พลศึกษา สูงสุดระดับภาคกลาง และระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2557 ด้วยคะแนน 95 คะแนน

7.jpg

21. 
นายณัฐภัทร เอี่ยมมีลาภ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมะยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ สูงสุดระดับจังหวัดสมุทรปราการประจำปีการศึกษา 2557 ด้วยคะแนน 96.80 คะแนน

8.jpg

21.  นางสาวพิชญานิน ไรวินท์สุรดิษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ  'โครงการหนังสือเล่มโปรดของฉัน' เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมรราชกุมารี


13.jpg

22.  นางสาวพิชญานิน ไรวินท์สุรดิษ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดเรียงความในหัวข้อ”ศีล” งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี  2557 ณ ท้องสนามหลวง จัดโดยศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์กรมการศาสนาร่วมกับ มูลนิธิชลดา 

14.jpg

23. สนาม 1
       รางวัลชนะเลิศ เยาวชนชายพายเดี่ยวระยะ 1,000 เมตร และ 500 เมตร
       รางวัลชนะเลิศ เยาวชนชายพายคู่ระยะ 1,000 เมตร 
       รางวัลรองชนะเลิศ ประชาชนหญิงพายคู่ระยะ 1,000 เมตร
       รางวัลรองชนะเลิศ เยาวชนหญิงพายคู่ระยะ 1,000 เมตร และ 500 เมตร

     สนาม 2
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เยาวชนขายพายคู่ระยะ 1,000 เมตร
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เยาวชนขายพายคู่ระยะ 500 เมตร
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เยาวชนหญิงพายคู่ระยะ 500 เมตร
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประชาชนชายพายคู่ระยะ 1,000 เมตร

25.jpg


24. รางวัลรางชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขัน 'หุ่นยนต์วิ่งเร็ว 2 ขา ปั่นพลังงานไฟฟ้าด้วยมือ' (ระดับ ม.ต้น)  และ 'หุ่นยนต์ฟุตบอลเตะจุดโทษ' (ระดับม.ปลาย)
หุ่นยนต์.png


Generated 0.534439 sec.