Krukarn


คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาขอบข่ายของวิชาชีววิทยา ฝึกวิเคราะห์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการ  แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ประชากร การเปลี่ยนแปลงความถี่ของอัลลีล การปรับตัวและการเกิดสปีชีส์ใหม่  กำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิต มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ กำเนิดของชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต มรดกทางกรรมพันธุ์ การปฏิสนธิ การค้นพบของเมลเดล กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อลักษณะของสิ่งมีชีวิต ลักษณะพันธุกรรมในคนที่สำคัญ การถ่ายเลือด การเกิดพันธุ์ใหม่
           ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัย  มีจิตสาธารณะ  เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

Generated 0.014955 sec.