Krumafai


โครงสร้างรายวิชา

                                                                    โครงสร้างรายวิชา สุขศึกษา    

                                                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่าย

พ 1.1  ม.4-6/1

           

การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย จะช่วยให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ และส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง

4

 

2

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว

พ 1.1  ม.4-6/2

           

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3

 

3

 

 

 

ทักษะในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว

พ 2.1  ม.4-6/3

           

การเลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัวจะช่วยสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

3

 

4

 

 

 

สิทธิผู้บริโภค

พ 4.1  ม.4-6/3

            

ผู้บริโภคควรปฏิบัติตนตามสิทธิ

ขั้นพื้นฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิทธิที่ควรจะได้รับ

2

 

5

การเจ็บป่วยและ

การตายของ

คนไทย

พ 4.1  ม.4-6/4

           

การวิเคราะห์สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย จะช่วยให้สามารถหาแนวทางการป้องกัน        ที่เหมาะสมได้

3

 

6

สมรรถภาพ

ทางกายและ

ทางกลไก

พ 4.1  ม.4-6/7

           

การรู้จักวางแผนดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามแผน จะช่วยให้การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและทางกลไกบรรลุสู่ความสำเร็จได้ตรงตามวัตถุประสงค์  ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี

3

 

7

ปัจจัยที่มีผล

ต่อความรุนแรงของคนไทย

พ 5.1  ม.4-6/3

           

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ หรือความรุนแรงของคนไทย  จะช่วยให้สามารถหาแนวทางในการป้องกันที่ดีและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม  ให้ลดและยุติปัญหาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของคนไทยเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในสังคม

2

 


Generated 0.021288 sec.