kruple


เกียรติประวัติรผลงานรางวัลระดับชาติ/ระดับประเทศ/ระดับภาคฯ

ผลงานรางวัลดีเด่น ระดับชาติ/ระดับประเทศ

                     

1. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 'ครูผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ' จาก ฯพณฯศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ
ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ปีการศึกษา 2557 จัดโดย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
2. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 'ครูผู้มีผลงานดีเด่นระดับชาติ' จาก ฯพณฯศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ
ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ปีการศึกษา 2556 จัดโดย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ3. เป็นครูแกนนำ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการประกวดสร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน  "โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557

cai.jpg


4. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการสอบแข่งขันวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 'โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (NETGEN2)' จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557
 
netgen1.jpg


5. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ จากการแข่งขันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 'โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (NETGEN2)' จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557

netgen2.jpg


6. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ จากการแข่งขันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 'โครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (NETGEN2)' จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557

netgen3.jpg


7. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ จากการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  ที่เมืองทองธานี  8. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ จากการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ที่เมืองทองธานี
ผลงานรางวัลดีเด่น ระดับภาคฯ

 9ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ะดับภาคฯ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จ.อ่างทอง

 


10. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคฯ จากการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ม.ปลาย)  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  จ.นนทบุรี11. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคฯ จากการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จ. เพชรบุรี12. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคฯ จากการแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ Presentation ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  จ.ระยอง13. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคฯ จากการแข่งขันการ Webpage ประเภท Web Editor ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 จ.ระยอง
 


14. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคฯ จากการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 จ.ระยอง 15. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคฯ จากการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 จ.กาญจนบุรี
 
 
 

Generated 0.564511 sec.