patima


โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิชา ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3                                                                        จำนวน  80  ชั่วโมง                                                                       จำนวน   2.0 หน่วยกิต

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เวลา

น้ำหนักคะแนน

1

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  และฟังก์ชันลอการิทึม

ข้อ 1 – 2  , ข้อ  8 – 14

20

30

2

ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์

ข้อ 3 – 4  , ข้อ  8 – 14

20

20

สอบกลางภาค

 

20

3

เวกเตอร์ในสามมิติ

ข้อ 5 – 7  , ข้อ  8 – 14

20

20

สอบปลายภาค

 

20

รวม

80

100

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

โครงสร้างรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิชา ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4                                                                        จำนวน  80  ชั่วโมง                                                                       จำนวน   2.0 หน่วยกิต

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เวลา

น้ำหนักคะแนน

1

จำนวนเชิงซ้อน

ข้อ 1 – 3  , ข้อ  8 – 14

30

20

2

กราฟเบื้องต้น

ข้อ 4 – 5  , ข้อ  8 – 14

20

20

สอบกลางภาค

 

20

3

ความน่าจะเป็น

ข้อ 6 – 7  , ข้อ  8 – 14

30

20

สอบปลายภาค

 

20

รวม

80

100

                                                                                                                                                                                                                                               


                                                                                                

Generated 0.567572 sec.