JorJo


ตัวชี้วัดการเรียนรู้รายวิชา

การกำหนดหน่วยการเรียนรู้

วิชา ส 32102  รายวิชา ประวัติศาสตร์ 3               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เวลา 20 ชั่วโมง

จำนวน 0.5 หน่วยกิต                                    ภาคเรียนที่ 1        ปีการศึกษา 2561  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา

( ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

อารยธรรมโลกยุคโบราณ

ส 4.2

 ม.4-6/1

-ความสำคัญของอารยธรรมโลกยุคโบราณ

- อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

- อารยธรรมอียิปต์

- อารยธรรมจีน

- อารยธรรมอินเดีย

- อารยธรรมกรีก-โรมัน

 

6

15

2

- การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก

ส 4.2

 ม.4-6/1

-เส้นทางการค้าขายระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก

-เส้นทางสายแพรไหม

3

15

                                            ทดสอบกลางภาค

1

20

3

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

ส 4.2

 ม.4-6/2

เหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

- ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ (การปกครองแบบฟิวดัล)

- สงครามครูเสด

4

15

4

เหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

ส 4.2

 ม.4-6/2

- การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

- การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์  

- การสำรวจทางทะเล 

- การปฏิรูปศาสนา

- การปฏิวัติอุตสาหกรรม

5

15

                                            ทดสอบปลายภาค

1

20

รวม

20

100

  


Generated 0.021271 sec.