JorJo


คำอธิบายรายวิชา
       คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ส 32102 ประวัติศาสตร์ 3                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 1          เวลา 20  ชั่วโมง              จำนวน  0.5  หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------
         วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณและการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลกอารยธรรมของโลกยุคโบราณได้แก่อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรตีส  ไนล์ ฮวงโห สินธุ  และอารยธรรมกรีก-โรมัน
         วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน เช่น ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์  สงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวัติ ทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจทางทะเล  การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม  แนวคิดเสรีนิยม  แนวคิดจักรวรรดินิยม
         โดยการเชื่องโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่  โดยการให้ภาพข่าวหรือสถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต  ตอบคำถามหาแนวทางปฎิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม  ส่งเสริมการทำงานกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ เห็นคุณค่าของความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย มีความรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและความเป็นอยู่พอเพียง
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.2  ม. 4-6/1    ม. 4-6/2
รวม 2 ตัวชี้วัด
 

Generated 0.021257 sec.