kruple


ประวัติผู้สอน


1.jpg
ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อ  น.ส.อุมาพร รักศรี (นามสกุลเดิม บริรักษ์)
 • ตำแหน่ง  ครู ชำนาญการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • เว็บ Blog : https://kruple.debsirinsp.ac.th
 • Facebook : อุมาพร บริรักษ์
 • Email :  kruple43@gmail.com

ประวัติการศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา : จบการศึกษาจากโรงเรียนพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร
 • ระดับมัธยมศึกษา  : จบการศึกษาจากโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จ.กรุงเทพมหานคร
 • ระดับปริญญาตรี  : จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 • ระดับปริญญาโท  : จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา 

ประวัติการรับราชการ

 • พ.ศ. 2553  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดราษฏร์บำรุง สังกัด สพป1. จ.สมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน  ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สังกัด สพม.6 จ.สมุทรปราการ

Generated 0.020989 sec.