KruDaSci


ประวัติส่วนตัว
 นางสาวเพชรลดา  สระแก้ว Kiss
 กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ Wink

 การศึกษา Surprised
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ กายภาพ ชีวภาพ Tongue Out
  ปริญญาโท การสอนวิทยาศาสตร์  Wink

 

Generated 0.021446 sec.