Kru_boat_phy


ประวัติส่วนตัว

                      นายยุทธภรณ์  ณรงค์อินทร์ ครูโบ๊ต

ระดับปริญญาตรี   :    วทบ. วิชาเอก ฟิสิกส์-ประยุกต์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิชาชีพครู          :    ระดับปริญญาบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์    
                          มหาวิทยาลัยนเรศวร

                  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ         
                    อำเภอ  เมืองสมุทรปราการ  จังหวัด  สมุทรปราการ

                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖            
       สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

 


Generated 0.021267 sec.