DEBSIRINSP


วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์ .png

วิสัยทัศน์
  (Vision)

     “โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ประเด็นวิสัยทัศน์

คำขยายความวิสัยทัศน์

มีอัตลักษณ์ความเป็นสุภาพชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตลักษณ์ผู้เรียน

  “ เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ลูกแม่รำเพย ”

    คุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ลูกแม่รำเพย

  1. รักและศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  2. เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
  3. มีระเบียบวินัย
  4. เป็นผู้มีน้ำใจ
  5. มีความกตัญญู ซื่อสัตย์
  6. มีความรับผิดชอบ

 

มาตรฐานสากล (เน้นสื่อสารสามภาษา  และมีวัฒนธรรม)

 

สื่อสารสามภาษา

  1. ภาษาไทย
  2. ภาษาอังกฤษ
  3. ภาษาจีน

วัฒนธรรม

1. เรียนรู้วัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมโลก

3. มีความรู้ทางภูมิสังคม

 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ห่วง 2 เงื่อนไข (ความรู้คู่คุณธรรม)

ตรงตามตัวชี้วัดของโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

อัตลักษณ์

      ' เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ลูกแม่รำเพย'

พันธกิจ  (Mission)

1.   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
2.   พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.   พัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
4.   พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
5.   ปลูกฝังอัตลักษณ์ ความเป็นไทยและการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

 เป้าประสงค์ (Goal)
1.  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
2.  ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารตามมาตรฐานสากล
3. 
บุคลากรมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
4. 
มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
5.  ผู้เรียนและบุคลากร มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยและใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

  กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการคุณภาพสถานศึกษา


Generated 0.015257 sec.