plan


งานพัสดุ ✻

ครูติ๊ก.jpg

 นางกานต์พิชชา จีระศิริ 1116465mvqznxdwre.gif มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1116465mvqznxdwre.gif

1.  จัดเตรียมรายการทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

2.  อำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ในการตรวจสอบพัสดุ

3.  ประสานงานและดำเนินการออกเอกสารขอซื้อวัสดุสำนักงาน,ครุภัณฑ์ ส่งให้หน่วยงานพัสดุ เพื่อดำเนินการจัดซื้อ

4.  ทำหน้าที่เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานและควบคุมการใช้งานให้ถูกต้องโดยเน้นความประหยัดเป็นสำคัญ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

605703vsl24oz381.gif


Generated 0.015226 sec.