KruNoiy


แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

วัฒนธรรม

 

คำชี้แจง     เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. “สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าจนเป็นเอกลักษณ์ของสังคมนั้น ๆ และถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลัง” เป็นความหมายของอะไร

       ก   วัฒนธรรม

          สิ่งแวดล้อม

       ค   สัญชาตญาณ

       ง    ทรัพยากรธรรมชาติ

2.    วัฒนธรรมทำให้เกิดความเป็นเอกภาพได้จริงหรือไม่

       ก  ไม่จริง เพราะความคิดและความเชื่อแตกต่างกัน

       ข  จริง เพราะสมาชิกในสังคมจะมีระเบียบแบบแผนที่ดี

       ค  ไม่จริง เพราะความเป็นเอกภาพจะขึ้นอยู่กับค่านิยมเท่านั้น    

       ง   จริง เพราะทำให้คนที่อยู่ในสังคมมีสิ่งที่ใช้ยึดเหนียวเหมือนกัน ทำให้เกิดการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน

3.    อะไรคือตัวกำหนดวัฒนธรรม

       ก  พฤติกรรมของผู้นำในสังคม

       ข  พฤติกรรมของเยาวชนในสังคม

       ค  พฤติกรรมของผู้นำศาสนาในสังคม

       ง   พฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละสังคม

4.    วัฒนธรรมไทยมีลักษณะอย่างไร

       ก  เป็นวัฒนธรรมการพึ่งพา

       ข  เป็นวัฒนธรรมที่โดดเดี่ยว

       ค  เป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสาน

       ง   ไม่มีข้อใดถูก

5.    ข้อใดไม่ใช่อวัจนภาษา

       ก  การชี้นิ้ว  

       ข  อักษรไทย

       ค  การโบกมือ

       ง   การโอบกอด

 

6.    สิ่งใดที่ถือว่าเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

         หลักเทวสิทธิ์

       ข  คำสอนของคริสต์ศาสนา

       ค  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

          หลักธรรมของศาสนาพราหมณ์–ฮินดู

7. กระเป๋าที่ทำจากผักตบชวาจัดเป็นวัฒนธรรมทางด้านใด

       ก  ด้านวัตถุ

       ข  ด้านสุนทรียะ

         ด้านจารีตประเพณี

         ด้านธรรมเนียมประเพณี

8.    “ผู้ที่นับถือคริสต์ศาสนาเมื่อกระทำผิดจึงไปทำพิธีรับศีลล้างบาป” จากข้อความนี้อยู่ในวัฒนธรรมสาขาใด

         วัฒนธรรมทางวัตถุ

         วัฒนธรรมสุนทรียะ

         วัฒนธรรมทางจิตใจ

          วัฒนธรรมทางธรรมเนียมประเพณี

9.    วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการดำเนินชีวิตคือข้อใด

       ก  คติธรรม   

       ข  ศีลธรรม   

       ค  จริยธรรม

       ง   ศิลปวัฒนธรรม    

10. “เมื่อเพื่อนมาเยี่ยมน้อยที่บ้าน น้อยจึงต้อนรับอย่างดี” หมายถึงวัฒนธรรมด้านใด

       ก  ขนบประเพณี       

       ข  จารีตประเพณี      

       ค  ระเบียบแบบแผน

       ง   ธรรมเนียมประเพณี

11. กระแสวัฒนธรรมไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นอย่างไร

       ก  ผู้คนมีวิถีชีวิตเรียบง่าย

       ข  สังคมมีความสลับซับซ้อน

       ค  ผู้คนไม่รู้หนังสือเพิ่มมากขึ้น

       ง   สังคมคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

12. “นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติสืบต่อกันมา” ข้อความนี้เป็นวัฒนธรรมประเภทใด

       ก  ทางวัตถุ

       ข  ทางจิตใจ

       ค  ทางภาษาและวรรณคดี

       ง   ทางจารีตหรือขนบธรรมเนียมประเพณี

13. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ที่ต้องมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเอาไว้

       ก  เห็นด้วย เพราะจะได้ดำรงคงเป็นไทยไว้สืบไป

       ข  เห็นด้วย เพราะวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่สวยงาม

       ค  ไม่เห็นด้วย เพราะควรจะรับวัฒนธรรมใหม่เข้าปรับใช้ตลอดเวลา

       ง   ไม่เห็นด้วย เพราะวัฒนธรรมไทยเริ่มล้าสมัยแล้ว

14. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีที่สุด

       ก  ไปร่วมงานประเพณีอย่างสม่ำเสมอ

       ข  ศึกษาให้เข้าใจและเผยแพร่ให้ถูกต้อง

       ค  สกัดกั้นการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติ

          จัดตั้งองค์กรเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมที่สูญหายไป

15. การเลือกรับวัฒนธรรมอย่างมีวิจารณญาณควรคำนึงถึงอะไร

       ก  การทำให้เกิดความสมดุล

         การคัดสรรและสร้างสรรค์

       ค  การยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม

         ถูกทุกข้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

พลเมืองดี

 

คำชี้แจง   เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.   พลเมืองดีมีลักษณะอย่างไร

ก   ฐานะดี

  มีชื่อเสียง

  มีอำนาจบารมี

ง    มีความรับผิดชอบต่อสังคม

2.   “ความประพฤติของคนที่อยู่ในชุมชนเป็นแบบแผนสืบต่อกันมานาน หากฝ่าฝืนจะถูกตำหนิติเตียน ประณาม ซึ่งในบางสังคมอาจจะถึงขั้นประชาทัณฑ์ได้” ข้อความนี้เป็นลักษณะของอะไร

ก   กฎหมาย

  ความเคยชิน

  ขนบธรรมเนียมประเพณี

ง    วิถีชีวิตของคนในสังคมหนึ่ง ๆ

3.   การเป็นพลเมืองดีควรเริ่มตั้งแต่ระดับใด

ก   ระดับสากล      

  ระดับประเทศ  

  ระดับโรงเรียน

ง    ระดับครอบครัว

4.   ข้อใดเป็นกติกาของสังคม

ก   กฎ                  

  ระเบียบ         

  ข้อบังคับ

ง    ถูกทุกข้อ

5.   การกระทำใดละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

ก   แม่ใช้ลูกไปซื่อของ

ข   แม่ลดเงินค่าขนมลูก

  พ่อขังลูกไว้ในห้องมืด

ง    ครูสั่งให้นักเรียนทำการบ้าน

6.   การกระทำใดไม่ถูกต้อง

ก   เอกนับถือศาสนาที่แตกต่างจากเพื่อน

ข  ครูสั่งให้นักเรียนที่มาโรงเรียนสายวิดพื้น

ค   กิ่งชวนเพื่อนวิ่งรอบสนามโรงเรียนด้วยกัน

ง   ป้องปีนไปดื่มน้ำในบ้านเพื่อนขณะที่เพื่อนไม่อยู่บ้าน

7.  หากผู้อื่นมีความเห็นต่างจากเรา เราควรทำอย่างไร

ก   เห็นด้วยกับผู้อื่นทันที              

  รับฟังผู้อื่นด้วยเหตุผล

  ยึดความเห็นของตนเป็นสำคัญ

ง    หาเพื่อนที่เห็นด้วยกับเรามายืนยันความคิด

8.   ใครเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ

ก  มุกเล่นการพนันในบ้านของตนเอง

  อุ๊ปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

  ก้อยดื่มสุราในวัดโดยไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น

ง    นิดจอดรถในที่ห้ามจอดเพราะต้องส่งลูกไปโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ

9.   ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลได้อย่างไร

ก   ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ข   ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ค   เข้าชื่อถอดถอนผู้ที่ทุจริต

ง    ประกอบอาชีพรับราชการ

10. ในฐานะพลเมืองดีเราควรเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบใดมากที่สุด

      ก  ชุมนุมปิดถนนประท้วงรัฐบาล

      ข  ยึดสถานที่ราชการเพื่อกดดันรัฐบาล

      ค  วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในที่ชุมนุมชน          

      ง    ผิดทุกข้อ

 

 

 

 


Generated 0.819397 sec.